Type alias PGPKeysType

PGPKeysType: {
    privateKey: string;
    publicKey: string;
}

Type declaration

  • privateKey: string
  • publicKey: string

Generated using TypeDoc