Type alias AutoAcceptanceType

AutoAcceptanceType: {
    autoAcceptance: string[] | null;
}

Type declaration

  • autoAcceptance: string[] | null

Generated using TypeDoc